خرید اکانت
25000


محاسبه هزینه

تعرفه شارژ حساب

تعداد اکانت تعرفه
1 اکانت 25,000 تومان
2 اکانت (%10تخفیف) 45,000 تومان
3 اکانت (%15تخفیف) 63,750 تومان
4 اکانت (%20تخفیف) 80,000 تومان
5 اکانت (%25تخفیف) 93,750 تومان
بیشتر از 5 (به ازای هر اکانت) (%30تخفیف) 105,000 تومان